SUKCESJA UCZNIÓW

Evam parampara-praptam imam rajarsayo viduh (Bhagavad-gita 4.2).
Ta Bhagavad-gita Taka Jaką Jest jest przekazana w tej sukcesji uczniów:

1. Krsna
2. Brahma
3. Narada
4. Vyasa
5. Madhva
6. Padmanabha
7. Nrhari
8. Madhava
9. Aksobhya
10. Jaya Tirtha
11. Jnanasindhu
12. Dayanidhi
13. Vidyanidhi
14. Rajendra
15. Jayadharma
16. Purusottama
17. Brahmanya Tirtha
18. Vyasa Tirtha
19. Laksmipati
20. Madhavendra Puri
21. Iśvara Puri, (Nityananda, Advaita)
22. Pan Caitanya
23. Rupa, (Svarupa, Sanatana)
24. Raghunatha, Jiva
25. Krsnadasa
26. Narottama
27. Viśvanatha
28. (Baladeva), Jagannatha
29. Bhaktivinoda
30. Gaurakiśora
31. Bhaktisiddhanta Sarasvati
32. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

***

Poprzednia strona:
Wprowadzenie - część 16