werset-02-45

Vedy zajmują się głównie trzema gunami natury materialnej. Wznieś się ponad te guny, Arjuno. Bądź transcendentalnym wobec nich wszystkich. Bądź wolnym od wszelkich dualizmów i od wszelkiego pragnienia zysku i bezpieczeństwa. I bądź utwierdzonym w jaźni.

Wszystkie czynności materialne pociągają za sobą akcje i reakcje w trzech gunach natury materialnej. Mają one na celu przyniesienie doczesnych korzyści, które są przyczyną niewoli w tym świecie materialnym. Vedy zajmują się głównie takimi przynoszącymi korzyści czynnościami, aby stopniowo wznieść ogół ludzkości z platformy zadowalania zmysłów do pozycji na planie transcendentalnym. Arjuna, jako uczeń i przyjaciel Krsny, otrzymał radę, aby próbował wznieść się do transcendentalnej pozycji filozofii Vedanty, gdzie na początku znajduje się brahma-jijnasa, czyli pytania dotyczące najwyższej transcendendencji. Wszystkie żywe istoty znajdujące się w tym świecie materialnym bardzo ciężko walczą o egzystencję. Dla nich to Pan, po stworzeniu tego materialnego świata, dał mądrość wedyjską, radząc jak żyć i jak wydostać się z tej niewoli materialnej. Kiedy czynności dla zadowalania zmysłów, o których traktuje rozdział karma-kanda, zostaną zakończone, wtedy dana jest (w postaci Upanisadów) szansa duchowej realizacji. Upanisady są częścią różnych Ved, tak jak Bhagavad-gita jest częścią piątej Vedy, mianowicie Mahabharaty. Upanisady wyznaczają początek życia transcendentalnego.

Jak długo istnieje ciało materialne, tak długo istnieje również działanie i jego skutki w gunach natury materialnej. Należy nauczyć się tolerować takie dualizmy, jak szczęście i nieszczęście, ciepło i zimno, i przez tolerowanie tych dualizmów uwolnić się od trosk o zysk czy stratę. Ta transcendentalna pozycja jest osiągana w pełnej świadomości Krsny, kiedy całkowicie polega się na dobrej woli Krsny.

***

Poprzedni werset:
2.44 W umysłach tych, którzy zbyt przywiązani są

Natępny werset:
2.46 Wszystkie cele, które zaspokajane są