Tak jak nie mający wiedzy pełnią swoje obowiązki, przywiązując się jednakże do ich rezultatów, podobnie może działać człowiek uczony, ale bez tego przywiązania, mając na celu prowadzenie ludzi na właściwą drogę.

Osoby świadome Krsny i osoby, które takiej świadomości nie posiadają, można odróżnić na podstawie ich różnych pragnień. Osoba świadoma Krsny nie czyni niczego, co nie sprzyjałoby rozwojowi świadomości Krsny. Może ona działać nawet w taki sam sposób jak osoba nie posiadająca wiedzy – która zbyt przywiązuje się do czynności materialnych i wykonuje je dla zadowolenia własnych zmysłów – trzeba jednak zauważyć, że osoba w świadomości Krsny pracuje dla zadowolenia Krsny. Dlatego też osoba świadoma Krsny powinna uczyć właściwego postępowania i właściwego wykorzystania rezultatów swojej pracy dla celów w świadomości Krsny.

***

Poprzedni werset:
3.24 Gdybym nie pełnił nakazanych obowiązków

Natępny werset:
3.26 Jednakże niechaj mędrzec nie niepokoi tych