Najwyższa Osoba Boga rzekł: Posłuchaj teraz, o synu Prthy, jak przez praktykę yogi, w pełnej świadomości o Mnie, z umysłem przywiązanym do Mnie, możesz – uwolniwszy się od wątpliwości – poznać Mnie w pełni.

Siódmy Rozdział Bhagavad-gity opisuje dokładnie naturę świadomości Krsny. Krsna jest pełen wszelkich bogactw, a z tego rozdziału możemy dowiedzieć się, w jaki sposób manifestuje On te Swoje bogactwa. Jest tu również mowa o czterech rodzajach ludzi szczęśliwych, którzy przywiązują się do Krsny, oraz czterech rodzajach ludzi nieszczęśliwych, którzy nigdy nie wykazują zainteresowania Krsną.

W pierwszych sześciu rozdziałach Bhagavad-gity żywa istota została opisana jako niematerialna dusza, która poprzez różnego rodzaju yogi może wznieść się do poziomu samorealizacji. Koniec Szóstego Rozdziału wyraźnie mówi o tym, że ciągła koncentracja umysłu na Krsnie, albo innymi słowy świadomość Krsny, jest najwyższą formą yogi. Tylko przez skoncentrowanie umysłu na Krsnie, a nie w żaden inny sposób, można całkowicie poznać Prawdę Absolutną. Realizacja bezosobowego brahmajyoti albo zlokalizowanej Paramatmy nie jest doskonałą wiedzą o Absolutnej Prawdzie, gdyż jest to realizacja częściowa. Kompletną i naukową wiedzą jest Krsna, i osobie świadomej Krsny wszystko zostaje wyjawione. Kto jest w pełni świadomy Krsny, ten wie, że Krsna jest bez wątpienia ostateczną wiedzą. Różnego rodzaju yogi są tylko stopniami na ścieżce świadomości Krsny. Kto bezpośrednio przyjmuje świadomość Krsny, ten automatycznie i całkowicie poznaje brahmajyoti i Paramatmę. Przez praktykę yogi świadomości Krsny można poznać wszystko dokładnie, mianowicie Prawdę Absolutną, żywe istoty, materialną naturę i ich manifestacje, ze wszystkim co do nich przynależy.

Należy zatem rozpocząć praktykę yogi, tak jak poleca to ostatni werset Rozdziału Szóstego. Koncentracja umysłu na Krsnie, Najwyższym, możliwa jest poprzez pełnienie służby oddania w dziewięciu różnych formach, z których śravanam jest pierwszą i najważniejszą. Dlatego Pan mówi Arjunie: tac chrnu, czyli „Słuchaj ode Mnie”. Nikt nie może być większym od Krsny autorytetem, a zatem przez słuchanie od Niego ma się największą okazję, aby stać się doskonałą, świadomą Krsny osobą. Dlatego też należy uczyć się bezpośrednio od Krsny albo od czystego wielbiciela Krsny – a nie od naładowanego wiedzą akademicką parweniusza, nie będącego bhaktą.

Ten proces poznawania Krsny, Najwyższej Osoby Boga, Prawdy Absolutnej, opisany jest w Śrimad-Bhagavatam, w Drugim Rozdziale Pierwszego Canto, w sposób następujący:

śrnvatam sva-kathah krsnah punya-śravana-kirtanah
hrdy antah-stho hy abhadrani vidhunoti suhrt satam

nasta-prayesv abhadresu nityam bhagavata-sevaya
bhagavaty uttama-śloke bhaktir bhavati naisthiki

tada rajas-tamo-bhavah kama-lobhadayaś ca ye
ceta etair anaviddham sthitam sattve prasidati

evam prasanna-manaso bhagavad-bhakti-yogatah
bhagavat-tattva-vijnanam mukta-sangasya jayate

bhidyate hrdaya-granthiś chidyante sarva-samśayah
ksiyante casya karmani drsta evatmaniśvare

„Samo słuchanie o Krsnie z literatury wedyjskiej albo słuchanie bezpośrednio od Niego, poprzez Bhagavad-gitę, jest zajęciem chwalebnym. Kto bezustannie angażuje się w słuchanie o Nim, dla tego Pan Krsna, który mieszka w każdym sercu, jest najlepszym przyjacielem i uwalnia On Swojego wielbiciela od wszelkich nieczystości. Dzięki temu, taki wielbiciel w naturalny sposób rozwija swoją uśpioną wiedzę transcendentalną. Im więcej słucha on o Krsnie z Bhagavatam i od innych wielbicieli, tym bardziej umacnia się w swojej służbie oddania dla Pana. Przez rozwój służby oddania uwalnia się od ignorancji i pasji, a tym samym znika też materialne pożądanie i skąpstwo. Kiedy znikają wszelkie nieczystości, kandydat pozostaje stale w czystej dobroci, zostaje ożywiony przez służbę oddania i doskonale rozumie naukę Boga. W ten sposób bhakti-yoga zrywa mocne więzy materialnych związków i umożliwia natychmiastowe osiągnięcie stanu asamśayam samagram – zrozumienie Najwyższej Prawdy Absolutnej, Osoby Boga.” (Bhag. 1.2.17-21 )

Zatem naukę o Krsnie można zrozumieć tylko przez słuchanie od Krsny albo od Jego wielbiciela w świadomości Krsny.

***

Natępny werset:
7.02 Wyjawię ci teraz wiedzę zjawiskową