Ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, umysł, inteligencja i fałszywe ego – wszystkie (w liczbie ośmiu) są Moimi oddzielonymi energiami materialnymi.

Nauka o Bogu analizuje konstytucjonalną pozycję Boga i Jego różnych energii. Natura materialna nazywana jest prakrti albo energią Pana w Jego różnych inkarnacjach purusa (ekspansjach) jak opisuje to Satvata-tantra:

visnos tu trini rupani purusakhyany atho viduh
ekam tu mahatah srastr dvitiyam tv anda-samsthitam
trtiyam sarva-bhuta-stham tani jnatva vimucyate

„Dla materialnego tworzenia, kompletna ekspansja Pana Krsny przyjmuje trzy formy Visnu.

Pierwszy – Maha-Visnu, tworzy całą energię materialną, znaną jako mahat-tattva.

Drugi – Garbhodakaśayi Visnu, wchodzi we wszystkie wszechświaty, aby stworzyć w każdym z nich różnorodność form.

Trzeci – Ksirodakaśayi Visnu, jest rozprzestrzeniony we wszystkich wszechświatach jako wszechprzenikająca Dusza Najwyższa i znany jest jako Paramatma, który obecny jest nawet wewnątrz każdego atomu. Ktokolwiek zna te trzy postacie Visnu, może uwolnić się z materialnej niewoli.”

Ten materialny świat jest tymczasową manifestacją jednej z energii Pana. Wszystkie zdarzenia mające miejsce w tym świecie kierowane są przez tych trzech Visnu, ekspansje Pana Krsny. Purusa te nazywane są inkarnacjami. Kto nie zna nauki o Bogu (Krsnie), ten na ogół uważa, iż materialny świat istnieje dla przyjemności żywych istot, i że to one są przyczynami, kontrolerami i panami energii materialnej (purusami), korzystającymi z przyjemności z nią związanych. Jednak według Bhagavad-gity ta ateistyczna konkluzja jest całkowicie fałszywa. W omawianym wersecie jest powiedziane, że oryginalną przyczyną manifestacji materialnej jest Krsna. Potwierdza to również Śrimad-Bhagavatam. Składniki tej manifestacji materialnej są oddzielonymi energiami Pana. Nawet brahmajyoti, które jest ostatecznym celem dla impersonalistów, jest Jego energią duchową zamanifestowaną w niebie duchowym. W brahmajyoti nie istnieje jednak różnorodność duchowa, która ma miejsce na Vaikunthalokach, i impersonaliści przyjmują to brahmajyoti za ostateczny, wieczny cel. Manifestacja Paramatmy jest również wszechprzenikającym aspektem Ksirodakaśayi Visnu, i jest to manifestacja tymczasowa. Manifestacja Paramatmy nie istnieje wiecznie w niebie duchowym. Zatem rzeczywistą Prawdą Absolutną jest Najwyższa Osoba Boga, Krsna. On jest źródłem wszystkich energii, które można podzielić na Jego energie wewnętrzne i energie oddzielone od Niego.

W energii materialnej jest osiem – wyżej wymienionych – zasadniczych manifestacji. Spośród nich wszystkich, pierwsze pięć manifestacji, mianowicie:

ziemia,
woda,
ogień,
powietrze i
eter –

nazywane są stworzeniem gigantycznym albo „wulgarnym”. Stworzenie to zawiera pięć przedmiotów zmysłów, które są manifestacjami

fizycznego głosu,
dotyku,
formy,
smaku i
zapachu.

Nauka materialna obejmuje te dziesięć rzeczy i nic ponadto. Pozostałe trzy rzeczy, mianowicie:

umysł,
inteligencja i
fałszywe ego

są lekceważone przez materialistów. Filozofowie, którzy mają do czynienia z czynnościami umysłu, również nie posiadają doskonałej wiedzy, ponieważ nie znają oni ostatecznego źródła – Krsny. Fałszywe ego – „ja jestem” i „to jest moje”, które tworzą podstawową zasadę egzystencji materialnej – obejmuje dziesięć narządów zmysłów przeznaczonych do spełniania czynności materialnych. Inteligencja odnosi się do całego przejawienia materialnego, nazywanego mahat-tattva. Z ośmiu oddzielonych energii Pana manifestują się dwadzieścia cztery elementy materialnego świata, które są podstawą ateistycznej filozofii Sankhya. Elementy te są oryginalnie pochodnymi energii Krsny i są one oddzielone od Niego, ale ateistyczni filozofowie Sankhya, posiadający mały zasób wiedzy, nie wiedzą, iż Krsna jest przyczyną wszystkich przyczyn. Podstawowym przedmiotem dyskusji w filozofii Sankhya jest jedynie manifestacja zewnętrznej energii Krsny, tak jak jest to opisane w Bhagavad-gicie.

***

Poprzedni werset:
7.03 Spośród wielu tysięcy ludzi

Natępny werset:
7.05 Oprócz tych energii, o potężny Arjuno