Ja jestem źródłem wszystkich światów duchowych i materialnych. Wszystko ze Mnie emanuje. Mędrcy – wiedząc o tym doskonale – angażują się w służbę oddania dla Mnie i czczą Mnie z całych serc swoich.

Uczony mędrzec, który dokładnie przestudiował Vedy i posiada wiedzę od takich autorytetów jak Pan Caitanya i wie, w jaki sposób zastosować te nauki, może zrozumieć, że Krsna jest źródłem wszystkiego, zarówno w świecie materialnym, jak i duchowym. Dzięki takiej wiedzy umacnia się on w służbie oddania dla Najwyższego Pana. Taka osoba nigdy nie może zostać odwiedziona od służby oddania przez żadnych głupców ani bzdurne komentarze. Cała literatura wedyjska potwierdza to, że Krsna jest źródłem Brahmy, Śivy i wszystkich innych półbogów. Atharva Veda (Gopala-tapani Upanisad 1.24) mówi: yo brahmanam vidadhati purvam yo vai vedamś ca gapayati sma krsnah. „To właśnie Krsna na początku przekazał Brahmie wiedzę wedyjską, który następnie rozszerzył ją w przeszłości”. W Narayana Upanisad (1) powiedziane jest też: atha puruso ha vai narayano ‚kamayata prajah srjeyeti. „Wtedy Najwyższa Osoba Narayana zapragnął stworzyć żywe istoty”. W Upanisadach powiedziane jest również: narayanad brahma jayate, narayanad prajapatih prajayate, narayanad indro jayate, narayanad astau vasavo jayante, narayanad ekadaśa rudra jayante, narayanad dvadaśadityah: „Z Narayana narodził się Brahma i z Narayana zrodzili się patriarchowie. Narayana jest również źródłem Indry, ośmiu Vasu, jedenastu Rudrów i dwunastu Adityów.” Ten Narayana jest ekspansją Krsny.

W tym samych Vedach jest też powiedziane, brahmanyo devaki-putrah: „Syn Devaki, Krsna, jest Najwyższą Osobą.” (Narayana Upanisad 4) Oraz dalej: eko vai narayana asin na brahma na iśano napo nagni-samau neme dyav-aprthivi na naksatrani na suryah: „Na początku stworzenia istniał jedynie On, Najwyższa Osoba, Narayana. Nie było Brahmy ani Śivy, ognia ani księżyca, ani gwiazd na niebie, ani słońca.” (Maha Upanisad 1) W Maha Upanisad jest też powiedziane, że Pan Śiva został zrodzony z czoła Najwyższego Pana. Tak więc Vedy oznajmiają, iż wielbić należy właśnie tego Najwyższego Pana, stworzyciela Brahmy i Śivy.

W Moksa-dharma Krsna mówi również:
prajapatim ca rudram capy aham eva srjami vai
tau hi mam na vijanito mama maya-vimohitau

„Patriarchowie, Śiva i inni, przeze Mnie zostali stworzeni, lecz ponieważ są pod wpływem Mojej złudnej energii, nie wiedzą, że to Ja jestem ich stwórcą.” Również w Varaha Puranie jest powiedziane:

narayanah paro devas tasmaj jataś caturmukhah
tasmad rudro ‚bhavad devah sa ca sarva-jnatam gatah

„Narayana jest Najwyższą Osobą Boga i z Niego narodził się Brahma, który dał początek Panu Śivie.”

Pan Krsna jest źródłem wszystkich generacji i nazywany jest On oryginalną przyczyną wszystkiego. Mówi On, że ponieważ „wszystko zostało zrodzone ze Mnie, Ja jestem oryginalnym źródłem wszystkiego. Wszystko zależne jest ode Mnie; nie ma nikogo, kto by Mnie przewyższał.” Nie ma kontrolera wyższego od Krsny. Kto rozumie Krsnę w ten sposób, od bona fide mistrza duchowego i z literatury wedyjskiej, ten angażuje całą swoją energię w świadomość Krsny, i staje się prawdziwie wykształconym człowiekiem. W porównaniu z nim, wszyscy inni, którzy nie znają Krsny właściwie, są tylko głupcami. Tylko głupiec uważa Krsnę za zwykłego człowieka. Osoba świadoma Krsny nie powinna dać się zwieść głupcom powinna ona unikać wszystkich nieautoryzowanych komentarzy i interpretacji Bhagavad-gity, i z determinacją i stanowczością kontynuować praktykowanie świadomości Krsny.

***

Poprzedni werset:
10.07 Kto prawdziwie zna Moje bogactwa

Natępny werset:
10.09 Myśli Moich czystych wielbicieli