Bez względu na to, czy czyn, który człowiek pełni za pomocą ciała, umysłu lub mowy, dobry jest lub zły, to zawsze jego sprawcą jest te pięć czynników.

Ważne w tym wersecie są słowa „dobry” i „zły”. Dobrą pracą jest praca wykonywana zgodnie z zaleceniami pism świętych, a złą jest każda ta, której wykonywanie pozostaje w niezgodzie z zasadami pism. Każdy jednak czyn dla swojej kompletności wymaga tych pięciu czynników.

***

Poprzedni werset:
18.14 Tymi pięcioma czynnikami działania są

Natępny werset:
18.16 Ten zatem, kto siebie uważa za jedynego sprawcę