A wiedza, która przywiązuje do jednego typu pracy, traktowanej jako wszystko we wszystkim, bez znajomości prawdy i znikoma – jest wiedzą w gunie ciemności.

„Wiedza” pospolitego człowieka jest zawsze w gunie ciemności, czyli ignorancji, ponieważ każda żywa istota w życiu uwarunkowanym rodzi się w gunie ignorancji. Kto nie rozwija wiedzy zdając się na autorytety czy zalecenia pism świętych, ten posiada wiedzę ograniczającą się do ciała. Nie jest on zainteresowany postępowaniem odpowiednio do wskazówek pism objawionych. Dla niego Bogiem są pieniądze, a wiedza sprowadza się do zaspokajania potrzeb cielesnych. Taka wiedza nie ma żadnego związku z Prawdą Absolutną. Jest ona mniej lub bardziej wiedzą zwykłych zwierząt wiedzą o jedzeniu, spaniu, obronie i prokreacji. Wiedza taka została opisana tutaj jako produkt guny ciemności. Innymi słowy, wiedza dotycząca duszy odrębnej od ciała jest wiedzą w gunie dobroci. Wiedza produkująca wiele teorii i doktryn za pomocą zwykłej logiki i spekulacji umysłowych jest produktem guny pasji; podczas gdy wiedza dotycząca jedynie wygód cielesnych jest wiedzą w gunie ignorancji.

***

Poprzedni werset:
18.21 Natomiast ta wiedza, która daje wizję

Natępny werset:
18.23 Jeśli zaś chodzi o działanie, to ten czyn