Kto jest opanowany, wolny od przywiązań i lekceważy wszelkie uciechy materialne, ten może – poprzez praktykę wyrzeczenia – osiągnąć najdoskonalszy stan wolności od reakcji.

Prawdziwe wyrzeczenie oznacza, że ktoś zawsze myśli o sobie jako o integralnej cząstce Najwyższego Pana i wskutek tego nie rości sobie prawa do korzystania z rezultatów swojej pracy. Skoro jesteśmy cząstkami Najwyższego Pana, rezultatami naszej pracy powinien cieszyć się Najwyższy Pan. Na tym polega prawdziwa świadomość Krsny. Osoba działająca w świadomości Krsny jest prawdziwym sannyasinem, osobą w wyrzeczonym porządku życia. Dzięki takiej mentalności może ona osiągnąć zadowolenie, jako że naprawdę pracuje dla Najwyższego. W ten sposób nie jest przywiązana do niczego, co materialne. Poza transcendentalnym szczęściem czerpanym ze służby dla Pana, nie zwykła ona brać udziału w żadnej przyjemności. Sannyasin powinien być wolny od skutków swoich przeszłych czynów, ale osoba w świadomości Krsny automatycznie osiąga tę doskonałość, nawet bez przyjmowania tak zwanego wyrzeczonego porządku życia. Taki stan umysłu nazywany jest yogarudha, czyli doskonałym stanem yogi. Potwierdza to Rozdział Trzeci: yas tv atma-ratir eva syat: kto zadowolony jest w sobie, ten nie obawia się żadnych skutków, które mogą przynieść mu jego czynności.

***

Poprzedni werset:
18.48 Każdy wysiłek okryty jest jakimś błędem

Natępny werset:
18.50 O synu Kunti, powiem ci teraz w skrócie