ROZDZIAŁ IV
Wiedza Transcendentalna 
Wiedza transcendentalna – duchowa wiedza o duszy, Bogu i ich związku – zarówno oczyszcza, jak i wyzwala. Taka wiedza jest owocem bezinteresownego działania w służbie oddania (karma-yoga). Pan tłumaczy odległą historię Gity, cel i znaczenie Swoich okresowych zstąpień do tego świata oraz potrzebę zbliżenia się do guru, zrealizowanego nauczyciela.


ROZDZIAŁ V
Karma-yoga – Działanie w Świadomości Krsny

Wykonując wszelkie zewnętrzne czynności, ale wewnętrznie wyrzekając się ich rezultatów, mędrzec – oczyszczony przez ogień transcendentalnej wiedzy – osiąga spokój, wolność od przywiązań, wyrozumiałość, duchową wizję i szczęście.


ROZDZIAŁ VI
Dhyana-yoga

Astanga-yoga, mechaniczna praktyka medytacyjna, polega na kontroli umysłu i zmysłów i skupieniu uwagi na Paramatmie (Duszy Najwyższej, formie Pana usytuowanej w sercu). Praktyka ta kulminuje w samadhi, pełnej świadomości Najwyższego.


ROZDZIAŁ VII
Wiedza o Absolucie

Pan Krsna jest Najwyższą Prawdą, najwyższą przyczyną i siłą utrzymującą wszystko, zarówno materialne, jak i duchowe. Zaawansowane dusze podporządkowują Mu się w oddaniu, podczas gdy dusze niepobożne kierują swoje umysły ku innym przedmiotom kultu.


ROZDZIAŁ VIII
Osiąganie Najwyższego

Poprzez pamiętanie Pana Krsny w oddaniu w ciągu całego swego życia, a szczególnie w czasie śmierci, można osiągnąć Jego najwyższą siedzibę, będącą poza tym materialnym światem.


ROZDZIAŁ IX
Wiedza Najbardziej Poufna

Pan Krsna jest Najwyższą Osobą Boga i najwyższym przedmiotem kultu. Dusza jest wiecznie związana z Nim poprzez transcendentalną służbę oddania (bhakti). Poprzez rozbudzenie swojego czystego oddania można powrócić do Krsny w królestwie duchowym.


ROZDZIAŁ X
Bogactwa Absolutu

Wszystkie cudowne zjawiska, będące przejawem siły, piękna, wielkości albo wzniosłości, czy to w świecie materialnym czy duchowym, są jedynie cząstkowymi manifestacjami boskich energii i bogactwa Krsny. Jako najwyższa przyczyna wszystkich przyczyn, podłoże i istota wszystkiego, Krsna jest najwyższym przedmiotem czci dla wszystkich istot


ROZDZIAŁ XI
Forma Kosmiczna

Pan Krsna obdarza Arjunę boskim wzrokiem i objawia Swoją okazałą i nieograniczoną formę jako kosmiczny wszechświat. W ten sposób ostatecznie dowodzi Swojej boskości. Krsna tłumaczy, że oryginalną formą Boga jest Jego własna, wszechpiękna, podobna ludzkiej forma. Tę formę można postrzec jedynie dzięki czystej służbie oddania.


ROZDZIAŁ XII
Służba Oddania

Bhakti-yoga – czysta służba oddania dla Pana Krsny jest najwyższym i najbardziej odpowiednim środkiem do osiągnięcia czystej miłości do Krsny, która jest najwyższym celem egzystencji duchowej. Ci, którzy podążają tą najwyższą ścieżką, rozwijają cechy boskie.


ROZDZIAŁ XIII
Natura, Podmiot Radości i Świadomość

Kto rozumie różnicę pomiędzy ciałem, duszą i Duszą Najwyższą poza nimi obiema, osiąga wyzwolenie z tego materialnego świata.


ROZDZIAŁ XIV
Trzy Siły Natury Materialnej

Wcielone dusze znajdują się pod wpływem trzech sił, czyli cech: dobroci, pasji i ignorancji. Pan Krsna tłumaczy czym są te siły, w jaki sposób na nas działają, w jaki sposób można je pokonać, i symptomy osoby, która osiągnęła ten transcendentalny stan.


ROZDZIAŁ XV
Yoga Najwyższej Osoby

Ostatecznym celem wiedzy wedyjskiej jest uwolnienie się od uwikłania w tym materialnym świecie i poznanie Pana Krsny jako Najwyższej Osoby Boga. Kto rozumie najwyższą tożsamość Krsny, podporządkowuje się Mu i angażuje się w służbę oddania dla Niego.


ROZDZIAŁ XVI
Natury Boskie i Demoniczne

Osoby, które posiadają cechy demoniczne i żyją w sposób dowolny, nie przestrzegając zaleceń pism świętych, oczekują niskie narodziny i dalsze uwikłanie w materialną niewolę. Ale ci, którzy posiadają cechy boskie i żyją w sposób zgodny z zaleceniem autorytetów pism, stopniowo osiągają duchową doskonałość.


ROZDZIAŁ XVII
Rodzaje Wiary

Są trzy typy wiary, odpowiadające trzem siłom materialnej natury i rozwijające się z tych sił. Czyny spełniane przez osoby, których wiara jest w pasji i ignorancji, przynoszą jedynie nietrwałe, materialne rezultaty, podczas gdy czyny spełniane w dobroci, zgodnie z zaleceniami pism świętych, oczyszczają serce i prowadzą do czystej wiary w Pana Krsnę i oddania dla Niego.


ROZDZIAŁ XVIII
Doskonałość Wyrzeczenia

Krsna wyjaśnia znaczenie wyrzeczenia i wpływ sił natury na ludzką świadomość i czynności. Wyjaśnia realizację Brahmana, mówi na temat chwał Bhagavad-gity i ostatecznej konkluzji Gity: najwyższą ścieżką religii jest absolutne, bezwarunkowe, miłosne poddanie się Panu Krsnie, który uwalnia od wszystkich grzechów, obdarza całkowitym oświeceniem i umożliwia powrót do wiecznej, duchowej siedziby Krsny. 

Bhagavadgita.pl © 2021